Yönetmelik

 

 

Resmî Gazete

18 Mart 2010 PERŞEMBE

Sayı : 27525

 

 

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ARTSEM): Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden; küçük, orta ve büyük ölçekte sanayi, ticaret, hizmet, tarım, hayvancılık ve benzeri sektörlerdeki işletmeler ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının yararlanmalarını, üretim ve verimliliklerini arttırmalarını sürekli eğitim programları yoluyla sağlamak,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının hizmet içi eğitim ve mesleki eğitim taleplerini karşılamak amacıyla eğitim programları düzenlemek,

c) Yurt içinde ve yurt dışında Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişimine ve dünya ekonomisiyle rekabet edebilmesine katkıda bulunmak,

ç) Yeni bilimsel ve teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek; bunları talep eden kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmak,

d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortaya çıkan sorunlara çözümler üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Tarım, ormancılık, hayvancılık, sanayi ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere ve talep eden diğer kişi, kurum ve kuruluşlara; sürekli eğitim programlarından oluşan mesleki ve teknik eğitim yoluyla yeni bilgi ve teknolojileri sunmak, mesleki, bilimsel bilgi, beceri ve teknoloji düzeyini yükseltmek, üretkenliği ve verimliliği arttırmak için sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere; meslek içi eğitim, yeni teknoloji-bilgi yoğun mesleki eğitim ve gelişim kursları, konferanslar, seminerler, kurs ve sertifika programları düzenlemek, faaliyetlerini planlamak ve gerektiğinde bu kursları uzaktan eğitim biçiminde vermek, Üniversitede uzaktan eğitimin altyapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla benzeri merkezlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

c) Sürekli eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak araştırma, inceleme, proje yapmak veya yaptırmak; Üniversitenin laboratuar, kütüphane, dershane ve diğer eğitim imkanlarından yararlanmak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurtiçindeki ve yurtdışındaki benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, sürekli eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini desteklemek ve katkıda bulunmak; öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara yönelmesini, tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak,

e) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak veya yaptırmak, Üniversitenin kütüphane kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Koordinasyon Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda yeni Müdür görevlendirilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

ç) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

d) Oluşturulan koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

g) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversitedeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen üyelerle birlikte en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek,

c) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar almak.

Koordinasyon grupları

MADDE 12 – (1) Müdür, sürekli eğitim ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek veya bu eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere, bir Yönetim Kurulu üyesi ile Üniversite birimlerindeki ilgili personelden oluşan koordinasyon grupları oluşturabilir. Koordinasyon grupları, Müdür ve/veya Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.